Jēkaba vēstule Jautājumi

Bībeles Pamati

 

Teksts "JĒKABA VĒSTULE"

 

Šo jautājumu mērķis ir palīdzēt jaunpievērstajiem spert pirmos soļus Bībeles studēšanā. Palūguši Dieva palīdzību vārda izpratnē, izlasiet visu vēstuli no sākuma līdz galam, varbūt arī vairākkārt, pirms jūs sākat atbildēt uz jautājumiem. Jūs varat nosūtīt atbildes mums uz šo adresi, bet mēs labprāt arī uzsāktu saraksti ar Jums un stātos sadraudzībā ar Jums, kopīgi apspriežot šos jautājumus.

JĒKABA VĒSTULE
1.NODAĻA


Pants 1:6 Kā praktiski mēs varam lūgt ticībā, nešaubīdamies, ka mūsu lūgšanas tiks uzklausītas?

Pieturas punkti: Par ko mēs lūdzam? Vai ir kāda starpība starp to, ka Dievs atbild uz un uzklausa mūsu lūgšanu? Vai Jēkaba 1:6 ir tikai ideāls, uz ko būtu jātiecas? Kāds ir šī baušļa konteksts (skat 5.p.)? Vai runa ir par visām lūgšanām?

1:6-8 Miniet piemēru no Jūsu lūgšanu pieredzes, kad ticībā raidīta lūgšana tika uzklausīta.

1:12 Kad mēs saņemsim dzīvības vainagu?
1:13 Kā to samierināt ar 1.Moz.22:1?

1:27 Miniet trīs praktiskus veidus, kā Jūs mēģināsiet to izpildīt nākamajā mēnesī. Kā jūs izprotat vārdu ”pieskatīt” šajā kontekstā?

 

2.NODAĻA


2:1-3 Miniet kādu piemēru, kad Jūs pielaidāt šo kļūdu.

2:5,6 Vai „nabagi” šeit ir tikai tie, kam ir finansiālas grūtības? Kādā ziņā Jūs uzskatāt sevi par „nabagu”? Vai ir pareizi kristietim censties iegūt bagātību, ja nabagie mantos Valstību?

2:14-18 Kā Jūs samierināsiet šo ar Pāvila mācību Vēstulē romiešiem, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem?
2:21 „ ziedodams Īzāku…uz altāra”. Bet Ābrahāms nenogalināja Īzāku – kaut gan viņš bija gatavs to darīt. Ko tas liek mums secināt par to, kā Dievs novērtē mūsu nodomus? Salīdzini ar 2.Kor.8:12.

2:25 Rahāba meloja par izlūkiem. Un kamdēļ, pēc Jūsu domām, izlūki šeit tiek saukti par „sūtņiem”?

 

3.NODAĻA


3:1 „Grūtākā tiesā”. Ja grēka alga ir nāve (Rom.6:23), kā tad var runāt par nosodījuma pakāpēm? Ko tas liek mums secināt par nosodījuma dabu atraidītajiem tiesas dienā?

3:3-5 Miniet kādu piemēru Jūsu pieredzē, kad tikai daži vārdi kļuva par iemeslu lielām problēmām.

3:8 Ja mēli nevar savaldīt, kā tad mēs varam cerēt to kontrolēt?

3:9 Kādus netiešus norādījumus Jūs saskatāt tajā, ka cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības? Ko Jēzus ir teicis par to, ka cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības?

3:17 Kā praktiski Jūs varat būt „pilni žēlastības”  vai pieejami? Piemēram, kāda ir jūsu parastā reakcija uz kāda cilvēka lūgumu?

 

4.NODAĻA

4:3 Miniet kādu piemēru, kad Jūs kaut ko lūdzāt nepareizi.

4:4 Ja šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība, ko tas izsaka par mūsu attiecībām ar Dievu? Kas mēs Viņam esam? Kā Jūs samierināsiet šo pantu ar Jāņa 3:16?

4:7 Kā Jūs saprotiet „stājieties pretim velnam”? Kā mēs to praktiski varam darīt?

4:11,12 Ko nozīmē netiesāt citus? Bībele brīdina mūs par noteiktiem cilvēkiem un par to, kam ir jābūt par pamatu mūsu domām par citiem cilvēkiem.

4:17 Miniet piemērus, kad Jūs esat bijuši pie vainas šajā ziņā. Vai pēc Jūsu domām nedarīšanas grēki ir tikpat nopietni kā darīšanas grēki? Kas vēl Bībelei sakāms par nedarīšanas grēkiem?

 

5.NODAĻA

5;4,5 Kāda ir pasaulīgās bagātības vaina? Kā tam būtu jāietekmē Jūsu attieksme pret bagātību un mantu? Vai ir labi kristietim būt bagātam? Miniet piemērus no Bībeles par bagātajiem un nabagajiem un ko Dievs par tiem saka.

5:7 Par kādu „augli” ir runa?

5:9 Kas notiek ar tiem, kas „nopūšas” par citiem? Kā šīm zināšanām būtu jāietekmē mūsu sarunas? Kā Jūs varat mainīt sarunu tēmu, kad cilvēki sāk tenkot vai stāstīt ko sliktu par citiem? 

5:13,14 Sastādiet to cilvēku sarakstu, kas cieš un ar kuriem Jūs kopīgi varētu lūgt Dievu. Vai mēs varētu jau šodien likt lietā nodaļas 14.pantu?

5:16 Sastādiet to ticīgo sarakstu, ar kuriem jūs kopīgi varētu lūgt Dievu un kuriem varētu atzīties savos grēkos. Kas ir tas, kas padara atzīšanos grēkos citiem tik grūtu?

5:20 Kā mēs varam palīdzēt citiem, kad redzam tos grēkojam? Kā to pareizi darīt? Kāda būtu nepareizā attieksme?